Hạ Hòa giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023