Lễ tế tỉnh sinh ông Hắc Ngưu tại Đền Nghè xã Văn Lang