Kiểm tra giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tại xã Đan Thượng