Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”