Đánh giá tiến độ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính