SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN.