Hạ Hòa chủ động phòng chống đuối nước cho học sinh