Giám sát việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập xã