Huyện Hạ Hòa khai mạc hội khỏe phù đổng lần thứ XII năm 2023