Triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2024