Trao tiền hỗ trợ hội viên hội nông dân xóa nhà tạm