Khu 4 xã Đan Thượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc