Trao nhà tình nghĩa cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn.