Tập huấn, bồi dưỡng lý luận về xây dựng, hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ.