KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ RA MẮT LỰC LƯỢNG BẢO VỆ ANTT Ở CƠ SỞ.