TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND TỈNH KHÓA XIX.