Huyện Hạ Hòa giao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2024