HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN HẠ HÒA TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024.