CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CAO ĐIỂM THÁNH THANH NIÊN NĂM 2024.