CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CAO ĐIỂM THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024.