Ngày hội trải nghiệm, hướng nghiệp và sáng tạo năm 2024.