Tổng kết công tác phối hợp giữa UBND huyện Hạ Hòa với MTTQ và các tổ chức CT - XH.