Triển khai lựa chọn đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.