Ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.