Ban liên lạc cán bộ hưu trí Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ thăm và làm việc tại Hạ Hòa