Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại Hạ Hòa