HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ.