Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cho huyện Hạ Hòa.