HỘI NGHỊ CÔNG TÁC NỘI VỤ, CCHC VÀ TRIỂN KHAI LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ.