KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ.