TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ.