TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SƠ CẤP CỨU NĂM 2024.