TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN HẠ HÒA.