TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ.