MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN HẠ HÒA - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI