Điều chỉnh quy hoạch và chủ trương triển khai dự án huyện Hạ Hòa.