HĐND HUYỆN HẠ HÒA KHÓA XX TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ MƯỜI.