RA NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG.