TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI HUYỆN HẠ HÒA.