RA QUÂN TUYÊN TRUYỀN, GIẢI TỎA HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ ĐẢM BẢO ATGT.