Tổng kết công tác phối hợp của UBND huyện Hạ Hòa năm 2022