Tập huấn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử