Kỳ họp chuyên đề thứ Ba, HĐND huyện Hạ Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026