Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tại xã Hà Lương