VĂN BẢN
Tên văn bản Ban hành
icon pdf BC Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 08/12/2023 Download
icon pdf KH Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 08/12/2023 Download
icon pdf BC Kết quả công tác Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 06/12/2023 Download
icon pdf BC Kết quả thực hiện “Đề án tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023 - 2025” trên địa bàn huyện Hạ Hòa năm 2023 07/12/2023 Download
icon pdf BC Kết quả thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ về Công tác gia đình 05/12/2023 Download
icon pdf CV v/v phối hợp thực hiện vận hành thử phần mềm dịch vụ công liên thông 05/12/2023 Download
icon pdf BC Kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn huyện Hạ Hòa năm 2023 05/12/2023 Download
icon pdf BC Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023 05/12/2023 Download
icon pdf KH Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới 30/11/2023 Download
icon pdf KH Triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất trên địa bàn huyện đến năm 2030 30/11/2023 Download
icon pdf BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 29/11/2023 Download
icon pdf CV V/v tăng cường quản lý việc thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện 30/11/2023 Download
icon pdf BC Kết quả kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hạ Hòa năm 2023 30/11/2023 Download
icon pdf Cv v/v báo cáo kết quả xác minh phản ánh của công dân qua đường dây nóng 24/11/2023 Download
icon pdf BC Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW (Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 15/11/2023) 24/11/2023 Download
icon pdf BC Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 24/11/2023 Download
icon pdf BC Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn tháng 11 năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2023 27/11/2023 Download
icon pdf BC Kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình và thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Hạ Hoà năm 2023 27/11/2023 Download
icon pdf KH Kiểm tra, đánh giá và xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2023 23/11/2023 Download
icon pdf KH Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu qua công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới 22/11/2023 Download